HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1: Algemeen
A. Alleen de leden die in regel zijn met de betaling van hun bijdragen voor het lopende
seizoen hebben toegang tot de tennisterreinen en kleedkamers en zijn verzekerd tegen
gebeurlijke ongevallen.
B. Op de terreinen is tenniskledij en het dragen van tennispantoffels, aangepast voor
gemalen baksteen(gravel), verplicht.
JOGGINGPANTOFFELS of pantoffels met diepe GROEVEN zijn ten strengste
verboden. Het is niet toegelaten de terreinen te betreden of te spelen wanneer de
terreinen drassig zijn of waterplassen vertonen.
C. De leden en alle begeleidende personen worden verzocht, zich beleefd en hoffelijk te
gedragen (kledij, gedrag, omgang, enz.). Denk aan de rust van de omwonenden. Aan
alle leden wordt gevraagd te zorgen voor de netheid op en rond de terreinen, in de
kleedkamers en het clublokaal. Inbreuken hierop zullen bestraft worden zoals voorzien
in punt D van hoofdstuk 1.
D. Overtredingen kunnen leiden tot vermaningen, vergoeding van de aangebrachte
schade, tijdelijke schorsingen of uitsluiting.
E. De v.z.w. T.C. “Kasteel van Ham” is niet verantwoordelijk voor diefstal, fouten,
schade en ongevallen veroorzaakt door één van zijn leden, bezoekers, hetzij aan leden
of aan derden.
F. Reeds betaalde lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden wegens ziekte, kwetsuren, ….

HOOFDSTUK 2: Reservatie
A.Ieder lid is verplicht vóór de aanvang van een spelperiode van 1 uur zijn naam te
noteren in het on-line reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Voor terrein 1 en 2 begint een spelperiode op het volle uur bv.16h voor de
terreinen 3, 4 en 5 begint de spelperiode op het half uur bv.16h30.
Reservatie gebeurt door twee namen (geen afkortingen) per uur in te vullen. Dit kan op twee manieren gebeuren:
1. Men kan 2 terreinen op voorhand reserveren
– één tijdens de spitsuren (maandag tot vrijdag vanaf 18h30)
– één tijdens de daluren (zaterdag, zondag, feestdagen en weekdagen
vóór 18h30.)
Een naam mag dus maximum tweemaal genoteerd staan bij nog te spelen partijen.
2. Na iedere spelperiode, dus na het verlaten van het terrein, mag opnieuw een terrein
gereserveerd worden of kan er verder worden gespeeld indien het terrein vrij is .
De spelers zijn altijd verplicht vóór de aanvang van de partij hun naam in het
reservatiesysteem in te brengen zoniet kan het terrein door andere spelers opgeëist worden.
B. Indien een geboekte reservatie niet kan doorgaan moet deze door één van de
betrokkenen minstens 24 uur vooraf persoonlijk geschrapt worden.
C. Leden welke competitie hebben gespeeld of lessen of stages volgen, mogen voor
dezelfde dag geen terrein reserveren.

D. Jeugd tot en met 16 jaar wordt op de tennisvelden na 18u30 niet meer toegelaten,
uitgezonderd indien zij lidgeld van een volwassene betalen.
E. Als tien minuten na het ingaan van een spelperiode een terrein onbezet is, komt dit
automatisch vrij voor andere leden.
HOOFDSTUK 3: Spelperiode-Terreinen
A. Per spelperiode mag gedurende 55 minuten worden gespeeld, tijdens de resterende
vijf minuten dienen de spelers(sters) de gehele oppervlakte van het terrein met het
sleepnet te slepen, t.t.z. van aan het net tot aan de boordstenen. De sleepnetten
moeten daarna terug opgehangen worden op de hiervoor voorziene plaatsen.
B. Bij grote droogte moet het terrein lichtjes worden besproeid.
C. Het vuil (lege flessen, vruchtenschil, papier enz…) moet gedeponeerd worden in de
vuilbakken die op of naast het terrein geplaatst zijn.
HOOFDSTUK 4: Privé-lessen
Naast de door de club georganiseerde lessen kunnen er ook privélessen gegeven
worden op TCKVH onder de volgende voorwaarden :
Alle privé-lesgevers dienen lid te zijn van TCKVH
Er mag enkel les gegeven worden aan leden van TCKVH
Er wordt een vaste prijs vastgelegd van 25 EUR per uur en per veld voor het
volgen van privéles op de velden van TCKVH
De betaling dient rechtstreeks te gebeuren via de privé-lesgever
De terreinen zijn niet beschikbaar wanneer er clubactiviteiten plaatsvinden
(interclub, Leuvense interclub, tornooi, clubkampioenschap, ontmoetingen, …)
De lesgever moet deze privélessen steeds invullen in het reservatiesysteem en dit
minstens 1 week op voorhand => vermelding Les + naam lesgever
Wanneer deze velden niet minstens 1 week op voorhand werden gereserveerd
door de lesgever, mogen ze ook gereserveerd worden door alle leden.
HOOFDSTUK 5: Diversen
A. Gastspelersregeling : een lid kan maximum 3 maal per seizoen een niet-lid
uitnodigen. Het lid zorgt ervoor dat naast zijn naam als tweede naam gastspeler wordt
ingevuld en een vergoeding van 10 euro per uur aan de club betaald wordt. Voor een
gastspeler die een dubbelspel meespeelt is dit 5 euro.

De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen waarvan niet aangesloten spelers
het slachtoffer zijn.
B. Bij aktiviteiten ingericht door de club, vervalt de gewone manier van reservatie. Deze
gebeurtenissen zullen steeds “AD VALVAS” in het clublokaal en via de website kenbaar gemaakt worden
en vermeld in het reservatiesysteem.
C.
Wij rekenen op uw sportiviteit om dit reglement strikt na te leven. Indien dit niet
gebeurt, zal punt D. van hoofdstuk 1 toegepast worden.
D. Door hun aansluiting erkennen de leden onderhavig reglement te aanvaarden.
E. Het bestuur kan ten alle tijde dit reglement aanpassen,indien zij dit noodzakelijk acht.